Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

  1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận;

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

d) Theo Điều lệ của Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.