TỔNG QUAN VỀ QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

Quỹ phát triển tài năng dành cho tất cả mọi người, tự nguyện và không biên giới.Quỹ phát triển tài năng minh chứng cho tình yêu giữa con người với con người, một tình yêu dành cho dân tộc, cách riêng cho những người nghèo khổ. Quỹ phát triển tài năng cũng là tên một tổ chức thuộc Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam có nhiệm vụ điều phối, cổ võ việc thực an sinh xã hội.

Tầm nhìn

Hướng đến một xã hội công bằng, nhân văn

Sứ mạng

Để xây dựng quỹ phát triển tài năng có những sứ mạng:

–    Tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ sự sống con người qua việc thực hiện những giá trị nhân văn nhất mang đến cho mọi người

–    Xây dựng môi trường sống lành mạnh và yêu thiên nhiên.

–    Phát triển các hoạt động xã hội theo các dự án / chương trình đã đề ra, đặc biệt là cho những người dễ bị tổn thương, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc

Giá trị cốt lõi

–    Yêu thương

–    Công bằng

–    Tôn trọng

Đối tượng phục vụ

Quỹ phát triển tài năng hướng đến phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo vật chất lẫn tinh thần, người dễ bị tổn thương, bị bỏ rơi, hoặc bị gạt ra bên lề xã hội để họ vươn lên trong cuộc sống, Tái hòa nhập cộng đồng.