KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  “CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” 

NĂM HỌC 2020 – 2021

         Thực hiện chương trình công tác Quỹ Phát Triển Tài Năng và chương trình phối hợp giữa các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân, doanh nhân, doanh nghiệp;

           Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn hoạt động của Quỹ Phát Triển Tài Năng;

           Hội đồng quản lý quỹ triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Cùng em đến trường  năm học 2020 – 2021” như sau:

  1. Mục đích yêu cầu

          –  Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân về các nguồn lực giúp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em hội viên Quỹ có thêm điều kiện đến trường .

          – Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, cá nhân và trường học .

          – Chương trình “Cùng em đến trường năm học 2020-2021” mang tính thiết thực, lâu dài, phù hợp với  nhu cầu các đối tượng được giúp đỡ.

  1. Nội dung cụ thể

           – Tăng cường vận động các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ.

         – Phối hợp Phòng GD-ĐT và Huyện Đoàn các huyện, Thị, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Cùng em đến trường năm học 2020-2021″. (có chương trình và địa điểm cụ thể sau).

          – Vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, đồng thời tham mưu trích quỹ để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 – 2021.

          –  Thông báo các trường học tổ chức khảo sát nắm tình hình học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lập danh sách các đối tượng cần trợ giúp và có kế hoạch giúp đỡ kịp thời ngay từ đầu năm học 2020 – 2021.

          – Trong năm học 2020-2021, các tình nguyện viên tục vận động nguồn lực nhằm kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo không có học sinh phải bỏ học giữa chừng vì  khó khăn.

          III. Chỉ tiêu phấn đấu

           Toàn bộ phấn đấu đạt 100 suất, mỗi suất học bổng tối thiểu trị giá: 5.000.000 đồng, (thực hiện trong 12 tháng của năm học).

  1. I Thời gian thực hiện

Triển khai bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2020 cho đến hết năm học 2020-2021.

Tập trung cao điểm vào dịp 01/06/2021.

  1. Tổ chức thực hiện

    Hội đồng quản lý quỹ xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Phối hợp, tiếp nhận, phân bổ quà đảm bảo đúng đối tượng;

          Thông báo các trường trực thuộc Phòng GD & ĐT báo cáo Ban giám hiệu và triển khai theo Kế hoạch của Quỹ.

    Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình “Cùng em đến trường năm học 2020-2021” của Qũy. Các thành viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện chương trình theo đúng thời gian quy định./.

       Mọi đóng góp ủng hộ gửi về:

Nơi nhận:

– Các trường

– Lưu.

 

 

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Chí Công